Peabody, Beverly girls eye state hockey tournament